Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

OGŁOSZENIE o naborze nr 13778 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektora - Wydziału Kryminalnego w korpusie służby cywilnej

Miejsce wykonywania pracy: Adres Urzędu:

Ostrów Mazowiecka Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. Karola Piłata 12

 

Warunki Pracy:

  • współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej

  • oświetlenie naturalne i sztuczne

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

  • wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Utrzymanie i obsługa wewnątrz powiatowej sieci łączności kablowej i radiowej oraz informatycznej, a także ich zabezpieczenie.

 2. Tworzenie i wykorzystywanie policyjnych i poza policyjnych komputerowych baz danych do celów analitycznych.

 3. Udzielanie policjantom informacji z dostępnych baz danych.

 4. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania modułu dostępu do danych i systemu indywidualnych uprawnień użytkowników.

 5. Organizowanie łączności w stanach kryzysowych oraz na czas operacji.

 6. Wprowadzanie danych do policyjnych baz danych.

 7. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu łączności i informatyki

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie informatyczne

  • doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięczny staż pracy

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń preferencyjnych

  • praktyka lub staż na stanowisku związanym z informatyką i łącznością

  • doświadczenie w pracy z systemami baz danych

  • terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne

 • umiejętność pracy w zespole

 • komunikatywność

 • samodzielność

 • dyspozycyjność

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należny złożyć do: 16 sierpnia 2017 roku

 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. Karola Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: ”Ogłoszenie o naborze nr 13778”

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Referatu Ogólnego pod telefonem nr (029) 746 92 23

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony