Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

OGŁOSZENIE o naborze nr 13777 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektora –Zespołu Prezydialnego w korpusie służby cywilnej

 

Miejsce wykonywania pracy: Adres Urzędu:

Ostrów Mazowiecka Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. Karola Piłata 12

 

Warunki Pracy:

 • współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • wymuszona pozycja ciała

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. ewidencja przepisów prawnych wpływających do jednostki i ich dystrybucja na poziomie KPP w Ostrowi Mazowieckie

 2. aktualizowanie na bieżąco zbioru aktów prawnych jednostki oraz zapoznanie z przepisami policjantów i pracowników jednostki

 3. sporządzanie przepisów wydawanych na poziomie KPP w oparciu już istniejące,

 4. sporządzanie wykazów na pocztę specjalną

 5. sporządzanie wykazów na Pocztę Polską

 6. comiesięczne rozliczanie kosztów poniesionych przez jednostkę w związku z korespondencją przesyłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej

 7. prowadzenie rejestru teczek ,dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

 8. prowadzenie powielarni dla potrzeb Wydziałów KPP w Ostrowi Mazowieckiej

 9. pisanie poleceń wydanych przez komendanta oraz protokołowanie odpraw

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy
 • znajomość obsługi komputera
 • terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WyWymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dyspozycyjność

 

Dokumenty i Oświadczenia niezbędne:

 • życiorys /CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należny złożyć do: 16 sierpnia 2017 roku

 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. Karola Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: ”Ogłoszenie o naborze nr 13777”

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Referatu Ogólnego pod telefonem nr (029) 746 92 23

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony