Deklaracja dostępności

Data publikacji 27.04.2022

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.ostrowmazowiecka.kpp.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa http://bip.ostrowmazowiecka.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. K. Piłata 12

adres poczty elektronicznej: monika.jastrzebska@ra.policja.gov.pl

47 704 42 53

 

Osobą odpowiedzialną jest Monika Jastrzębska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP Ostrów Mazowiecka.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się toż ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu KPP w Ostrowi Mazowieckiej obywa się od ul. Płk. K. Piłata 12

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP w Ostrowi Mazowieckiej  od strony ul. Płk. K. Piłata i Chopina.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu dla pojazdów służbowych – parking zlokalizowany jest przy budynku KPP Ostrów Mazowiecka od strony ul. Płk. K.Piłata

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Płk. K. Piłata . Po lewej stronie schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi windy znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się Recepcja oraz Stanowisko Kierowania. Personel Recepcji jak i Służba Dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Recepcji znajdują się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Przy służbie dyżurnej znajduję się terminal Cisco Webex DX80 do kontaktu z osobami głuchymi lub słabosłyszącymi posługującymi się polskim językiem migowym.

Wejście do obiektu KPP w Ostrowi Mazowieckiej  możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej: KPP

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do: KPP, wchodzą do obiektu wyłącznie przez recepcję KPP od ul. Płk. K. Piłata 12

Interesanci wchodzący do obiektu KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami zabezpieczonymi zamkiem elektromagnetycznym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu oraz za przeszklonymi drzwiami w wyznaczonym pomieszczeniu przy służbie dyżurnej.

W budynku brakuje windy.

W KPP w Ostrowi Mazowieckiej toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku.  Brak jest toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem  KPP od ul. Płk. K. Piłata 12 znajduję się zatoka z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony