Kierownictwo KPP w Płońsku - Kierownictwo - KPP w Płońsku

Kierownictwo

Data publikacji 28.11.2016

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

insp. Jarosław Brzozowski

Inspektor Jarosław Brzozowski urodził się w 1974 roku w Ciechanowie. Ukończył Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do Policji wstąpił w 1994 roku. Od początku był związany z pionem prewencyjnym. Z dniem  8 stycznia 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu powołał go na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.

Inspektor Jarosław Brzozowski służbę rozpoczynał jako policjant Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji w Komendzie Rejonowej Policji w Ciechanowie, a następnie w 1997 roku został dzielnicowym. Od 2000 roku pełnił obowiązki specjalisty do spraw nieletnich. Kolejny etap to służba od 2004 roku jako Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji. W 2005 roku objął obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji, które pełnił do lutego 2012 roku. Po wygranym konkursie, z dniem 1 marca 2012 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, które pełnił do 7 stycznia 2016 roku. Podczas swojej drogi zawodowej odbył wiele szkoleń resortowych z zakresu m.in. przestępczości nieletnich, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz zarządzania w jednostkach organizacyjnych Policji. W Akademii Humanistycznej w Pułtusku ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W maju 2012 roku wytypowany został do udziału w wizycie polskich policjantów w Wielkiej Brytanii, gdzie przyglądał się m.in. rozwiązaniom tamtejszej Policji w zakresie pomocy osobom starszym. Od 8 stycznia 2016 roku jest Komendantem Powiatowym Policji w Płońsku.

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

mł. insp. Piotr Bartosiak

Młodszy inspektor Piotr Bartosiak urodził się w 1972 roku w Gostyninie. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku – specjalizacja rekreacja ruchowa. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. W roku 1999 ukończył  Podyplomowe Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – specjalizacja kryminalna. Na przestrzeni lat związany był cały czas ze służbą kryminalną. Z dniem 1 września 2016 roku został powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu do pełnienia obowiązków na stanowisku I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku nadzorującego pion kryminalny.

Młodszy inspektor Piotr Bartosiak od początku kariery zawodowej tj. 22 stycznia 1996 roku związany był z pionem kryminalnym. Kolejno były to: Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Płocku, Wydział ds. Narkotyków KWP w Płocku, Wydział XVII Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Głównej Policji. Wymieniony związany był z Centralnym Biurem Śledczym Policji od początku jego powstania . W trakcie realizacji obowiązków służbowych realizował czynności o charakterze dochodzeniowo-śledczym, operacyjnym, analitycznym jak również administrował sieci teleinformatyczne. W dniu 1 września 2016 roku został powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu do pełnienia obowiązków na stanowisku I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku, nadzorującego pion kryminalny. Młodszy inspektor Piotr Bartosiak swoje kwalifikacje zawodowe podnosił także poza granicami kraju. Wymienić można chociażby uzyskanie w 2004 roku w Antwerpii (Belgia) Certyfikatu 52 międzynarodowego seminarium zwalczania transgranicznej przestępczości kradzieży samochodów (delegat Centralnego Biura Śledczego Policji). W latach 2004 – 2008 wziął udział w międzynarodowym projekcie EAGLE dotyczącym zwalczania przemytu narkotyków i prekursorów, wielokrotnie koordynując działania wykrywacze na terenie Królestwa Szwecji. W 2015 roku został zaproszony do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej zwalczania przestępczości ekonomicznej, (Rostock, Niemcy) – uzyskując międzynarodowy certyfikat.

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

(czynny w godz. 8:00 - 16:00)
tel. 47 703 35 11
fax. 47 703 35 38

 

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

przyjmuje Interesantów  w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00 oraz czwartek w godz. 15.00 – 16.00
Powrót na górę strony