Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wskazanej strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wpn/

Data publikacji strony internetowej:29.11.2016.

Data ostatniej dużej aktualizacji:22.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP KPP prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Płońsku:

ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk

adres poczty elektronicznej: kinga.drezek-zmyslowska@ra.policja.gov.pl

tel. 47 703 35 30

Osobą odpowiedzialną jest kom. Kinga Drężek-Zmysłowska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Płońsku.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 1 Maja 3 w Płońsku. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wstęp do budynku możliwy jest wejściem głównym od strony ul. 1 Maja. Znajduje się ono na jednym poziomie z chodnikiem. Za wejściem, po prawej stronie znajdują się schody, natomiast po lewej podjazd dla wózków.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronęeuslugi.policja.pl.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych od poniedziałku o piątku w godz. 8-15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu działa telefon 607 147 164, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej:

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Przed wejściem do strefy ochronnej zainstalowana jest przeszklona ścianka aluminiowa z drzwiami otwieranymi zamkiem elektromagnetycznym, do którego karty dostępu posiadają jedynie funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy. Interesanci i osoby postronne mają jedynie dostęp do poczekalni budynku Komendy. Do dalszej części obiektu prowadzą schody i winda osobowo-towarowa przystosowana również dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze.Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Komisariat Policji w Raciążu

Budynek Komisariatu Policji w Raciążu znajduje się przy ul. Błonie 1 w Raciążu. Na gmachu budynku znajduje się tablica informacyjna.

Do budynku można wejść wejściem głównym, do którego prowadzą dwa szerokie stopnie. Po ich prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się niewielki przedsionek oraz kolejne drzwi. Ich szerokość umożliwia swobodny dostęp do dalszej części budynku osobom z niepełnosprawnościami.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt przyjęć interesantów. Pracownicy punktu nie są przeszkoleni w zakresie posługiwania się językiem migowym.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Interesanci nie mogą poruszać się po obiekcie sami, jedynie w obecności funkcjonariusza z komisariatu.

W budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami przyjmowane są w sali odpraw mieszczącej się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Interesanci przyjmowani są w godzinach 8-16 lub w wyznaczonych innych godzinach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Na parkingu przed budynkiem komisariatu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Posterunek Policji w Załuskach

Posterunek Policji w Załuskach mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , adres: Załuski 77. Do pomieszczeń posterunku prowadzi osobne wejście znajdujące się po prawej stronie budynku, od szczytu.

Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze.

Na budynku umieszczona jest tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do wejścia prowadzą 9 stopniowe schody wyposażone w barierkę bezpieczeństwa. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem nie ma parkingu dla interesantów ani nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta.

Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym. Numery telefonów dostępne są na stronie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Posterunek Policji w Czerwińsku nad Wisłą

Posterunek Policji w Czerwińsku nad Wisłą znajduje się przy ul.Władysława Jagiełły 17 B w Czerwińsku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Na budynku umieszczona jest tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do posterunku prowadzi oddzielne wejście. Przed nim znajdują się 4 stopniowe schody wyposażone w barierkę. Po ich lewej stronie jest podjazd dla wózków.

Szerokość drzwi wejściowych do posterunku umożliwia swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnościami.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp tylko do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem znajduje się parking wspólny dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy oraz Policji. Wyznaczone jest na nim jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta.

Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym. Numery telefonów dostępne są na stronie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Posterunek Policji w Nowym Mieście

Posterunek Policji w Nowym Mieście znajduje się przy ul. Główny Rynek 32 w Nowym Mieście. W chodzi w skład zwartej zabudowy szeregowej i sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi. Na budynku umieszczona jest tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Przed wejściem głównym znajdują się schody z trzema stopniami, wyposażone w barierkę. Nie ma przy nich podjazdu dla wózków.

Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do budynku wejściem tylnym, usytuowanym od strony ul. Tylnej. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są tam na wysokości podłoża, a ich szerokość umożliwia swobodny dostęp do posterunku osobom niepełnosprawnym.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp tylko do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta.

Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym. Numery telefonów dostępne są na stronie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Powrót na górę strony