Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w programie Poczty Polskiej S.A. "Elektroniczny Nadawca"

Data publikacji 11.05.2022

Nazwa programu: Elektroniczny Nadawca


Jednostka/ komórka organizacyjna Policji:

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

Imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:
 
-  administratora:
Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie

dane kontaktowe:

ul. 1 Maja 10, 96-500 Sochaczew
tel. 47 70 552 22
fax. 47 70 552 71

-  inspektora ochrony danych:

Katarzyna Grzegory
adres: ul. 1 Maja 10, 96-500 Sochaczew
e-mail: iod.kppsochaczew@ra.policja.gov.pl

 
Cele przetwarzania:

realizacja zadań ustawowych Policji z operatorem pocztowym Pocztą Polską S.A.


Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
 
-  art. 6 ust.1 lit. „c” i „e” RODO
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 
ustawa z dnia 6 kwietnia 2019 r. o Policji (Dz. U. 2021 r. poz. 1882),
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320),
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2021 r. poz. 1233),
ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 2020 r. poz. 537),
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2021 r.  poz. 423),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r.  poz. 305),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 735),
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2021 r. poz. 534),
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2021 r. poz. 457),
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1805),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 r. poz. 1540),
ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129),
ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041),
inne przepisy prawa,
umowa nr 153/70/BŁiI/21/RG (ID nr: 477603/L) z dnia 29.09.2021 roku zawarta pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Pocztą Polską S.A.


Opis kategorii:
 
a) osób, których dane dotyczą:
- osoby fizyczne,

b) danych osobowych:
- imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.


Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:
 
Dane osobowe są ujawniane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) – celem wykonania usługi.

Gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń:
 
Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
 
Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu zgodnie z regulaminami świadczenia usług Poczty Polskiej S.A. po wpływie 410 dni, a w wersji papierowej, zgodnie z przepisami archiwalnymi: zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. KGP poz. 21), zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16 poz. 95 z późn. zm.).


Prawa osób, do których dane należą:
 
Osoba, do której dane należą posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

dane osobowe w systemie e-Nadawca nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 
każda osoba gdy uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ )
 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE.L Nr 119 z 04.05.2016, , str. 1, z późn. zm.[1]).

[1]Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. str. 2.

Powrót na górę strony