Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mazowiecka.policja.gov.pl/wsc/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2008.06.19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012.04.17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń; mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020.09.21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
ul. 1 Maja 10
telefon 47 705 52 22

Osobą odpowiedzialną jest asp. Agnieszka Dzik, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Sochaczewie, adres poczty elektronicznej: agnieszka.dzik@ra.policja.gov.pl, telefon kontaktowy: 47 70 553 10.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie mieści się przy ul. 1 Maja 10 w Sochaczewie. Sochaczew. Nad wejściem do budynku znajduje się napis Policja i tablica informacyjna.
Wstęp do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie możliwy jest wejściem głównym od strony ul. 1 Maja. Do wejścia do budynku prowadzą 4 schody. Po każdej ich stronie i na środku znajdują się barierki. Dla osób na wózkach inwalidzkich udostępniono łagodny podjazd do automatycznych drzwi głównych. Teren od frontu nie jest ogrodzony.
Na nieogrodzonej części terenu Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, przed bramą wjazdową dla pojazdów służbowych i pracowników, znajduje się parking dla interesantów na którym wydzielono dwa miejsca parkowania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą dostać się na każdą kondygnację budynku. Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie składa się z parteru, I piętra i II piętra. Część piwniczna jest niedostępna dla interesantów. Aby dostać się z parteru na pierwsze piętro budynku należy pokonać 10 schodów do półpiętra, na półpiętrze znajdują się trzy schody, a od półpiętra w górę kolejne 10 schodów. Taka sama sytuacja występuje w przypadku konieczności dostania się z pierwszego piętra na drugie. Do przemieszczania się między piętrami można wykorzystać windę. Na wszystkich kondygnacjach budynku znajdują się oznaczone toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone w poręcze.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie nie ma tłumacza języka migowego, personel nie posiada takiego przeszkolenia, ale jest możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Przy recepcji znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.
Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu, podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki
  • numeru wydanej karty z nadrukiem INTERESANT.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji jednostki Policji.
Informujemy, że na teren Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Jednostki podległe Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie to Posterunek Policji w Iłowie, Posterunek Policji w Młodzieszynie, Posterunek Policji w Teresinie, Posterunek Policji w Nowej Suchej.

Posterunek Policji w Iłowie

Posterunek Policji w Iłowie znajduje się przy ul. Rynek Staromiejski 20 A w Iłowie. Budynek nie jest ogrodzony. Wejście znajduje się od frontu. Prowadzi do niego 5 schodów umiejscowionych po prawej stronie patrząc od ulicy w stronę wejścia. Po lewej stronie znajduje się podjazd, co umożliwia dostanie się do budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo.
Przed wejściem do posterunku nie ma parkingu. Interesanci korzystają z miejsc parkingowych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie, Urzędzie Gminy w Iłowie i pobliskim sklepie.
Pomieszczenia posterunku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W pomieszczeniach Posterunku Policji nie ma oddzielnej toalety dla interesantów. Nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.
Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przed wizytą należy upewnić się, że policjanci są w służbie, ponieważ grafik służb jest dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Posterunek Policji w Teresinie

Posterunek Policji w Teresinie znajduje się przy ul. Lipowej 15 w Teresinie. Budynek jest ogrodzony. Furtka dla interesantów znajduje się od ul. Lipowej i tam znajduje się wejście dla interesantów. Do budynku można dostać się pokonując trzy schody lub łagodnym podjazdem. Drzwi do budynku są zabezpieczone elektronicznie. Przy drzwiach znajduje się videofon.
Przed wejściem do posterunku nie ma parkingu. Interesanci parkują pojazdy na ulicy lub przy Urzędzie Gminy w Teresinie znajdującym się obok.
W budynku nie ma windy, natomiast obsługa interesantów z niepełnosprawnością ruchową odbywa się na parterze. Pomieszczenia na parterze posterunku są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W Posterunku Policji w Teresinie  jest oddzielna toaleta dla interesantów, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na piętrze znajdują się trzy pokoje służbowe w których mogą przebywać interesanci. Aby dostać się z parteru na piętro należy pokonać 20 schodów przy których znajduje się barierka. Na piętrze nie ma toalety dla interesantów.
Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.
Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przed wizytą należy upewnić się, że policjanci są w służbie, ponieważ grafik służb jest dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Posterunek Policji w Młodzieszynie

Posterunek Policji w Młodzieszynie znajduje się przy ul. Wyszogrodzkiej 74 w Młodzieszynie. Budynek jest ogrodzony. Furtka dla interesantów znajduje się od ul. Wyszogrodzkiej i tam znajduje się wejście dla interesantów. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do budynku znajduje się stopień. W budynku nie ma wydzielonych toalet tylko dla interesantów. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przed ogrodzeniem posterunku od strony ulicy Wyszogrodzkiej znajduje się parking z 6 miejscami parkingowymi, bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy. Na piętrze znajduje się pięć pokoi służbowych w których mogą przebywać interesanci. Aby dostać się z parteru na piętro należy pokonać 20 schodów. Na piętrze nie ma wydzielonej toalety tylko dla interesantów. Nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.  
Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.
Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przed wizytą należy upewnić się, że policjanci są w służbie, ponieważ grafik służb jest dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Posterunek Policji w Nowej Suchej

Posterunek Policji w Nowej Suchej znajduje się w Nowej Suchej 60C. Budynek jest ogrodzony. Furtka dla interesantów znajduje się przy głównej ulicy i tam znajduje się wejście dla interesantów. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do budynku znajdują się trzy stopnie i po lewej stronie jest barierka. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma wydzielonej toalety tylko dla interesantów. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na terenie Posterunku Policji w Nowej Suchej nie ma wydzielonych miejsc parkingowych. Intereanci parkują pojazdy na ulicy lub parkingu pobliskiego Urzędu Gminy w Nowej Suchej. Pomieszczenia posterunku znajdują się na parterze piętrowego budynku. W budynku nie ma windy, ani podnośnika. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia służbowe dostępne dla interesantów.
Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Interesanci, przebywający w pomieszczeniach posterunku, poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariuszy Policji.
Do pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
W posterunku ani jego okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Przed wizytą należy upewnić się, że policjanci są w służbie, ponieważ grafik służb jest dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Powrót na górę strony