Zdarzenia drogowe - procedura otrzymania zaświadczenia

Zdarzenia drogowe - procedura otrzymania zaświadczenia

Data publikacji 07.07.2018

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowa procedura wydawania dokumentacji dotyczącej zdarzenia drogowego. Każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Jeśli z różnych przyczyn nie można tego uczynić, informacje tego rodzaju otrzymamy ustnie od policjanta likwidującego zdarzenie drogowe. Jeżeli i to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymać pisemnie informację na temat przebiegu, przyczynach, okolicznościach, uczestnikach tych zdarzeń po uprzednim:

- wypełnieniu (umieszczonego poniżej na stronie internetowej) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji, uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na podany we wniosku rachunek bankowy, tj.
Gmina Miasto Sochaczew,

ul. 1 Maja 16 ,
96-500 Sochaczew
nr konta:
40 9011 0005 0013 1788 2000 0030
Vistula Bank Spółdzielczy lub w opłatomacie w siedzibie Urzędu Miasta Sochaczew


- przekazaniu wypełnionego formularza wraz z czytelną kserokopią odcinka opłaty skarbowej do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie , 96-500 Sochaczew , ul.1 Maja 10 (można to zrobić doręczając dokumenty osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15:00 , listownie lub w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail: rd.kppsochaczew@ra.policja.gov.pl ).

KPP w Sochaczewie skieruje pod podany we wniosku adres wnioskodawcy odpowiedź w formie zaświadczenia zawierającą przedmiotowe dane. Zaświadczenie takie można także odebrać osobiście po okazaniu dokumentu stwierdzającego jej tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport ) w jednostce policji, kontaktując się wcześniej telefonicznie z sekretariatem WRD KPP w Sochaczewie, tel. 47 70 552 36, którego pracownicy również udzielą informacji w sprawie procedury.

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie.

W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, które ma charakter wypadku drogowego (ofiary, ranni) lub kolizji i zostało objęte policyjnym postępowaniem wyjaśniającym, na każdym jego etapie uczestnicy zdarzenia mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia stosując opisaną wyżej procedurę (wypełniony wniosek + opłata skarbowa 17 zł).

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeniowy wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony