Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 30.11.2016

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi, że każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu", warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.


Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

ul. 1 Maja 10

96-500 Sochaczew 

lub faksem przesłać na numer:

47 70 552 71
 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppsochaczew@ra.policja.gov.pl

Zgodnie z § 8 ust. l ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania ".

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 09.00-15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko - mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 7647306
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 4832) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl


INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie

insp. Michał Safjański

lub 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie

mł. insp. Marek Jabłoński
 

 we wtorki w godz.14.00-17.00

 

Wskazane jest wcześniejsze zapisywanie się na rozmowę w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie lub pod numerem telefonu 47 70 55 201.

Jednostką nadrzędną nad Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:
 

  • Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30;

  • policjantów/pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu w każdy wtorek w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. 8.00 - 15.30.

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Na rozmowę z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu lub wyznaczonym przez niego I Zastępcą Komendanta lub Zastępcami Komendanta – interesanci przyjmowani są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na numer 48 345 22 02 lub 48 345 30 00 lub też osobistym w ramach pełnionego dyżuru skargowego przez policjantów/pracowników Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu.

 

Powrót na górę strony