OFERTA PRACY Nr 2/21-KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - Praca - KMP w Siedlcach

OFERTA PRACY Nr 2/21-KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

Data publikacji 23.08.2021

Komendant Miejski Policji w Siedlcach poszukuje kandydata na stanowisko: KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO w Zespole Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1,0
praca jednozmianowa

Główne obowiązki:
•przewóz osób i przedmiotów;
•    doręczanie korespondencji na terenie miasta Siedlce;
•    obsługa myjni samochodowej pojazdów służbowych.

Wykształcenie:  podstawowe,

Wymagania niezbędne:
•    prawo jazdy kat. B
•    komunikatywność;
•    zdolność dostosowania się do sytuacji;
•    umiejętność współpracy;
•umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagania dodatkowe:
•odpowiedzialność, dyspozycyjność;
•umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
• list motywacyjny,
•CV,
•oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,
•kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
•oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
•kopie ukończonych kursów.

Planowany termin zatrudnienia: 15.09.2021 r.
Przewidziane wynagrodzenie: 2800,- zł brutto + dodatek z tytułu wysługi

Dokumenty należy składać osobiście do: 27.08.2021 r. w godzinach 8:00 – 15:00
w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
pok.112
Inne informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie
będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których
oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 707 26-63


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce. Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel 25 643 26 42, tel. do sekretariatu KMP w Siedlcach 25 643 26 20, fax 25 643 21 38, kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych:
Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

KOMENDANT
MIEJSKI POLICJI w Siedlcach
/ - /
mł. insp. Andrzej DZIEWULSKI

 

Powrót na górę strony