Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wsi zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Komenda Miejska  Policji w Siedlcach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostepności cyfrowej ma zastosowanie do  strony internetowej  http://mazowiecka.policja.gov.pl/wsi

Data publikacji strony internetowej:  17.04.2012.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  21.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

są nadawane na żywo,

opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie  o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji:

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

ul. Starowiejska 66B

08-110 Siedlce

adres poczty elektronicznej: agnieszka.swierczewska@ra.policja.gov.pl

telefon 47 707 24 60

 

Osobą  odpowiedzialna jest  jest nadkom. Agnieszka Świerczewska  koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak  zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Komendy Miejskiej  Policji w Siedlcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul.Starowiejskiej 66B w Siedlcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektów KMP w Siedlcach jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Starowiejskiej.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane przed budynkiem KMP od strony ulicy Starowiejskiej.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu przed KMP  – wjazd od ul. Starowiejskiej. Przed budynkiem KMP  wyznaczono 2  miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością, które oznaczone są  pionowo i poziomo.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Starowiejskiej. Schody są przystosowane  dla osób z niepełnosprawnością,  w tym poruszających się na wózku - podjazd.

Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduje się tablica z informacją na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

 

Komenda Miejska  Policji w Siedlcach posiada całodobową ochronę fizyczną w osobach oficera dyżurnego i pomocnika.

 

W holu głównym, po lewej stronie, znajduje sie recepcja, a na przeciw   wejścia znajduje się pomieszczenie Oficera Dyżurnego. Personel recepcji oraz  Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W jednostkach  Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie video przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca

Usługa tłumacza jest dostępna  w dni robocze, od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać  informacje,  jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez  Internet należy wejść na stronę euslugi.policja.pl.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r, nr 209 poz.1243)

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu policjanta lub pracownika policji, który ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do holu głównego KMP.

Interesanci wchodzący do obiektów KMP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z holu głównego do dalszej części budynku stanowią drzwi otwierane za pomocą kart identyfikacyjnych. Przez wskazane drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W jednym ze skrzydeł  budynku jest winda.

Interesanci z niepelnosprawnościami  mogą być obsłużenia  na parterze budynku w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze, a drzwi  prowadzące  do niej oznaczone sa odpowiednim piktogramem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Komisariat Policji w Mordach

Budynek Komisariatu   Policji w Mordach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul.Kilińskiego 5 w Mordach. Siedziba oznaczona jest  tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu KP Mordy  jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Kilińskiego.

Parking ogólnodostępny dla pojazdów interesantów  jest  zlokalizowany obok budynku KP przy ul.Kilińskiego. Brak miejsc parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności  ruchowej .

Wejście  główne do budynku znajduje się od strony ul. Kilińskiego, bezpośrednio  z chodnika dla pieszych. 

Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduje się  recepcja.

Komisariat Policji w Mordach nie  posiada całodobowej ochrony fizycznej.

W holu głównym, po lewej stronie znajduje się recepcja. Personel recepcji  nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu policjanta , który ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do holu głównego KP.

Interesanci wchodzący do obiektów KP mogą być sprawdzeni  pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z holu głównego do dalszej części budynku stanowią  dwa  stopnie schodów. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Interesanci z niepełnosprawnościami  mogą być obsłużenia  na parterze budynku w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze budynku. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Posterunek Policji w Zbuczynie

Budynek Posterunku Policji w Zbuczynie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Terespolskiej 13 w Zbuczynie . Siedziba  PP mieści się na  pierwszym piętrze budynku stanowiącego własność Urzędu Gminy Zbuczyn  i oznaczona jest  tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu PP Zbuczyn  jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Terespolskiej.

Parkingi ogólnodostępny dla pojazdów interesantów  jest  zlokalizowany przy budynku PP wzdłuż ul. Terespolskiej. Brak miejsc parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności  ruchowej .

Wejście  główne do budynku znajduje się od strony ul.Terespolskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody. Schody są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się  na wózku – podjazd.

Wejście na  pierwsze piętro do siedziby PP Zbuczyn stanowią schody nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Posterunek  Policji w Zbuczynie  nie  posiada całodobowej ochrony fizycznej .

Wejście do obiektu PP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Interesanci wchodzący do obiektów PP mogą być sprawdzeni  pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania)

Policjant lub pracownik policji osobiście  odbiera interesanta przy wejściu , a po załatwieniu sprawy odprowadza go z powrotem do wyjścia z PP.

Toalety dla interesantów znajdują się na piętrze budynku. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Komisariat Policji w Skórcu

Siedziba  Komisariatu   Policji w Skórcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się  w  budynku Banku Spółdzielczego na ul.Siedleckiej  5 w Skórcu, na pierwszym piętrze. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i tablicą informacyjną na gmachu budynku

Wejście na teren obiektu KP Skórzec  jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Siedleckiej.

Parking ogólnodostępny dla pojazdów interesantów  jest  zlokalizowany obok budynku KP przy ul.Siedleckiej oraz na tyłach budynku. Brak miejsc parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności  ruchowej .

Wejście  główne do budynku znajduje się od strony ul. Siedleckiej. Do wejścia głównego  prowadzą schody.

Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczona została tablica informacyjna z numerami kontaktowymi KP Skórzec.

Komisariat Policji w Skórcu nie  posiada całodobowej ochrony fizycznej.

Wejście do siedziby KP usytuowanej na pierwszym piętrze stanowią schody.

Wejście do obiektu KP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Interesanci wchodzący do obiektów KP mogą być sprawdzeni  pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Toalety dla interesantów znajdują się na piętrze budynku. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Komisariat Policji w Mokobodach

Budynek Komisariatu  Policji w Mokobodach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul.Ks.Brzóski 1 w Mokobodach. Siedziba oznaczona jest  tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu KP Mokobody  jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Ks.Brzóski

Od  strony ulicy  Ks.Brzóski wyznaczono tzw „ zatoczkę” na dwa miejsca parkingowe. Brak miejsc parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności  ruchowej .

Wejście  główne do budynku znajduje się od strony ul. Ks.Brzóski ,do wejścia głównego prowadzą schody. 

Na drzwiach wejściowych  do budynku umieszczono tablicę informacyjną.

Komisariat Policji w Mokobodach nie  posiada całodobowej ochrony fizycznej .

W holu głównym  znajduje się poczekalnia dla interesantów.

Wejście do obiektu KP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Policjant lub pracownik policji osobiście  odbiera interesanta , a po załatwieniu sprawy odprowadza  go z powrotem do holu głównego KP.

Interesanci wchodzący do obiektów KP mogą być sprawdzeni  pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z holu głównego do dalszej części budynku stanowią  schody.

Interesanci z niepełnosprawnościami  mogą być obsłużenia  na parterze budynku w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze budynku. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Posterunek Policji w Kotuniu

Budynek Posterunku  Policji w Kotuniu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul.Ogrodowej 10 w Kotuniu. Siedziba  PP  oznaczona jest  tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu PP Kotuń  jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Ogrodowej.

Parkingi ogólnodostępny dla pojazdów interesantów  jest  zlokalizowany przed budynkiem PP wzdłuż ul. Ogrodowej. Brak miejsc parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności  ruchowej .

Wejście  główne do budynku znajduje się od strony ul.Ogrodowej. Do wejścia głównego prowadzą schody. Schody są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się  na wózku – podjazd.

Interesanci z niepełnosprawnościami  mogą być obsłużenia  na parterze budynku w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Posterunek  Policji w Kotuniu nie  posiada całodobowej ochrony fizycznej .

Wejście do obiektu PP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Interesanci wchodzący do obiektów KP mogą być sprawdzeni  pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na  parterze , a drzwi prowadzące do niej oznaczone są odpowiednim piktogramem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Budynek  objęty jest monitoringiem wewnętrznym i zewnetrznym. Podgląd monitoringu posiada oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

 

Powrót na górę strony