Zasady odbywania praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach

Data publikacji 16.09.2021

I. WYMAGANE DOKUMENTY

            Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach, powinny skompletować następującą dokumentację:

1. wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej 

2. imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię,

3. zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status studenta( kopia indeksu  lub legitymacji studenckiej)

4. program praktyk,

5. kserokopię dowodu osobistego,

6. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7. oświadczenie o niekaralności ,

Zgłoszenia niekompletne - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów - nie będą rozpatrywane. 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW                                                

Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Siedlcach lub przesłać drogą pocztową (adres: Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce).

III. KRYTERIA I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KMP W SIEDLCACH

            Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KMP  w Siedlcach:

1. złożenie wniosku co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,

2. złożenie kompletu dokumentów,

3. zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KMP w Siedlcach.

Uwaga: KMP w Siedlcach nie gwarantuje realizacji programu praktyk w pełnym zakresie.
 Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KMP w Siedlcach, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn.
W pierwszej kolejności na praktyki studenckie będą przyjmowani studenci

z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z kierunków:

  • bezpieczeństwo narodowe
  • politologia

z uwagi na podpisane wcześniej porozumienia w sprawie organizacji zawodowej praktyki studenckiej ciągłej pomiędzy Uniwersytetem a KMP w Siedlcach.
            Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną albo przekazywana telefonicznie - w zależności od preferencji studenta.

IV. PODSTAWA ODBYWANIA PRAKTYKI

            Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną a Komendą Miejską Policji w Siedlcach reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach . 

V. PRZEBIEG PRAKTYKI

1. W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student:

  • odbywa szkolenie bhp i ppoż,
  • zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KMP w Siedlcach,
  • zapoznaje się z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej

2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadań z wybranej komórki organizacyjnej KMP w Siedlcach.

3. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię.

VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODBYWANIA PRAKTYK

 

            Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach są nieodpłatne.
Komenda Miejska Policji w Siedlcach nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk. 
Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji   w Siedlcach udziela się pod nr tel. 47 707 27 22.

 

Oprac.  KMP Siedlce

Powrót na górę strony