OFERTA PRACY Nr 4/21 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEDLCACH

Data publikacji 17.09.2021

Komendant Miejski Policji w Siedlcach poszukuje kandydata na stanowisko: DOZORCY w Zespole Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1,0

praca zmianowa – soboty, niedziele i święta oraz godziny nocne

 

Główne obowiązki:

· dozór i ochrona obiektów i mienia na terenie KMP;

· konserwacja i remonty instalacji wodnej i kanalizacji;  

  • prace konserwacyjne i pomocnicze wykonywane przy remontach pomieszczeń;
  • utrzymanie czystości terenu tj. zamiatanie, koszenie trawy, grabienie liści, odśnieżanie itp.;
  • przyjmowanie i wydawanie pojazdów zabezpieczonych na parkingu depozytowym, bieżące prowadzenie rejestru pojazdów zdeponowanych na parkingu, przechowywanie kluczy od magazynów i pomieszczeń.

 

Wykształcenie:  podstawowe,

 

Wymagania niezbędne:

  • umiejętności manualne;
  • zdolność dostosowania się do sytuacji;

· komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

· odpowiedzialność, dyspozycyjność;

· umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

·  list motywacyjny,

·  CV,

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

· kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

· kopie ukończonych kursów.

 

Planowany termin zatrudnienia: 11.10.2021 r.

Przewidziane wynagrodzenie: 2800,- zł brutto + dodatek z tytułu wysługi

 

Dokumenty należy składać osobiście do: 24.09.2021 r. (decyduje data wpływu do Komendy) w godzinach 8:00 – 15:00

w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH

ul. Starowiejska 66

08-110 Siedlce

pok.112

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie

będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których

oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 707 26-63

 

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce. Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel 25 643 26 42, tel. do sekretariatu KMP w Siedlcach 25 643 26 20, fax 25 643 21 38, kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych:

Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

KOMENDANT

MIEJSKI POLICJI w Siedlcach

/ - /

mł. insp. Andrzej DZIEWULSKI

Powrót na górę strony