OFERTA PRACY Nr 1/24 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEDLCACH

Data publikacji 13.06.2024

Komendant Miejski Policji w Siedlcach poszukuje kandydata na stanowisko: SPRZĄTACZKI w Zespole Zaopatrzenia Wymiar etatu: 1,0

praca jednozmianowa – w miarę zapotrzebowania możliwa praca w sobotę, niedzielę

Główne obowiązki:

· utrzymanie czystości pomieszczeń Komendy oraz podległych Komisariatów (w miarę potrzeby);

Wymagania niezbędne:

· Wykształcenie: podstawowe,

· Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

· W służbie cywilnej  oraz na innych stanowiskach w urzędach państwowych nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • umiejętności manualne;
  • zdolność dostosowania się do sytuacji;

· komunikatywność;

· odpowiedzialność, dyspozycyjność;

· umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

·  list motywacyjny i CV;

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

· oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

· oświadczenie kandydata o niekaralności;

·  kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

· oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;

· kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Planowany termin zatrudnienia: 08.08.2024 r.

Przewidziane wynagrodzenie: 4 300,- zł brutto + dodatek za wysługę

Dokumenty należy składać osobiście do: 20.06.2024 r. w godzinach 8:00 – 15:00

(decyduje data wpływu do urzędu)

w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH

ul. Starowiejska 66

08-110 Siedlce

pok.112

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie

będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których

oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 707 26 63

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce. Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel 47 707 26 42, tel. do sekretariatu KMP w Siedlcach 47 707 26 20, fax 47 707 21 38, kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych:

Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Pliki do pobrania

  • 42.5 KB
  • 12.63 KB
  • 27 KB
Powrót na górę strony