Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wwy/

Data publikacji strony internetowej: 17.04.2012.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

są nadawane na żywo,

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji KPP w Wyszkowie:

ul. Tadeusza Kościuszki 13

adres poczty elektronicznej: prasowy.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

tel. 47 704 62 09

Koordynatorem ds. dostępności osób ze szczególnymi potrzebami jest podkom. Jarosław Baran - Naczelnik Wydziału Prwencji KPP w Wyszkowie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także doRzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 07-200 Wyszków

Wstęp na teren Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie możliwy jest wyłącznie od strony ul. Tadeusza Kościuszki, teren jest ogrodzony. Punkt wyposażony jest w bramę wjazdową zabezpieczoną rogatką sterowaną ze stanowiska dyżurnego oraz przejścia dla osób pieszych o szerokości 135 cm, które umożliwia wejście oraz wjazd na teren jednostki również dla osób niepełnosprawnych. Od przejścia do schodów prowadzących do wejścia głównego budynku jest odległość około 18 metrów. Również taka sama odległość jest do podjazdu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzi utwardzony chodnik. Rampa podjazdowa ma długość około 32 metrów oraz 103 cm szerokości. Do budynku można wejść po 8 schodkach  o wymiarach 155x14 cm. Drzwi wejściowe mają szerokość 98 cm. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się poczekalnia oraz w odległości około 3 metrów znajduje się pomieszczenie dyżurnych jednostki.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie brak jest miejsca parkowania dostosowanego do zaparkowania przez osoby niepełnosprawne. Jednakże bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie znajdują się 2 miejsca postojowe oznakowane białą kopertą. Z tych miejsc mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, którym po kontakcie telefonicznym z dyżurnym jednostki (tel. 47 704 62 00) zostanie zapewniony wjazd samochodem na teren KPP w Wyszkowie przez bramę od strony ul. T. Kościuszki.

Budynki administracyjne A i B stanowią integralną całość. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych rampą podjazdową budynku A.  W budynku A komunikacja pionowa dostępna jest windą z poziomu wejścia do budynku. Do pomieszczeń administracyjnych budynku A zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Do budynku B – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych - schody. Budynek A i B nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Garaże i warsztat samochodowy (budynek C i D) – zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynki parterowe). Budynki nie został wyposażone w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie nie ma tłumacza języka migowego, natomiast jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu, podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny policjant zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji jednostki Policji.

 

Posterunek Policji w Długosiodle

Posterunek Policji w Długosiodle znajduje się w Długosiodle przy ul. Kościuszki 2.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Długosiodle i znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy.

Do budynku w którym znajduje się Posterunek Policji prowadzą dwa wejścia, gdzie prawe wejście prowadzi na korytarz w którym znajduje się wejście do pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek Policji.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów umiejscowiony wzdłuż budynku pomiędzy chodnikiem a ulicą. Na parkingu naprzeciwko wejścia znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla radiowozu oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do budynku na korytarz są przeszklone i mają szerokość 100 cm z dodatkowym otwieralnym skrzydłem o szerokości 30 cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi 130 cm.

Przed wejściem do budynku znajdują się marmurowe schody z sześcioma stopniami i podestem o wymiarach 215 cm szerokości i 240 cm długości. Po obu stronach wejścia znajduje się metalowa barierka zabezpieczająca. Bark jest platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Po prawej stronie wejścia na frontowej ścianie znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji w Długosiodle.

Po wejściu do budynku znajduje się korytarz gdzie po lewej stronie znajdują się schody prowadzące na piętro gdzie mieści się Urząd Gminy w Długosiodle. Po prawej stronie znajdują się metalowe drzwi prowadzące do pomieszczeń Posterunku Policji w Długosiodle. Drzwi są o szerokości 80 cm. Po wejściu do Posterunku Policji znajdują się trzy kolejno umiejscowione pomieszczenia w których obsługiwani są interesanci.

Z pierwszego pomieszczenia do drugiego brak jest drzwi zamykających, znajduje się jedynie otwór o szerokości 70 cm. Natomiast z drugiego pomieszczenia do trzeciego znajdują się drzwi zamykające o szerokości 70 cm.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10.00 do 14.00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są wywieszone tuż przy drzwiach wejściowych do posterunku oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

 

Posterunek Policji w Somiance

Posterunek Policji w Somiance znajduje się w miejscowości Somianka 16B.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Somiance. Posiada osobne wejście od strony południowej. Posterunek usytuowany jest poniżej poziomu gruntu.

Przed głównym wejściem do Urzędu Gminy od strony wschodniej przy drodze asfaltowej biegnącej wzdłuż budynku , znajduje się tablica informacyjna na której widniej informacja o tym , że w tym obiekcie znajduje się posterunek policji.

Od strony wschodniej jak i zachodniej znajdują się parkingi dla interesantów, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla wyłącznych interesantów Posterunku, nie ma również miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek nie jest ogrodzony. Przed schodami wejściowymi znajduje się utwardzony kostką brukową plac.

Nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem posterunku.

Przed wejściem znajdują się schody prowadzące w dół do drzwi wejściowych 3 stopnie , wysokość stopnia 20 cm i długość stopnia 40 cm. Po bokach schodów są betonowe murki. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Po zejściu ze schodów znajdują się drzwi wejściowe o szerokości 110 cm za którymi znajduje się tzw. wiatrołap o wymiarach 2m na 2m , następnie za wiatrołapem znajdują się następne drzwi o szerokości 90 cm za którymi znajduje się korytarz o długości 2 metrów i szerokości 110 cm za którym to korytarzem znajdują się wejściowe do pomieszczeń posterunku.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie , są odbierani przez funkcjonariusza posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy . Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla jak też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma całodobowej obsługi. Interesanci są przyjmowani przez kierownika w poniedziałki w godzinach 10:00 do 14:00 , bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do posterunku.

 

Posterunek Policji w Zabrodziu

Posterunek Policji w Zabrodziu znajduje się w miejscowości Zabrodzie przy ul. Reymonta 45 w budynku zajmowanym wspólnie przez GOPS w Zabrodziu.

Wejście do budynku znajduje się od jego tyłu patrząc od ul. Reymonta.

Na północnej ścianie budynku znajduje się podświetlany napis „Policja„

Posterunek Policji w Zabrodziu jak też GOPS posiadają jedno wspólne wejście - drzwi o szerokości 90 cm .

Do drzwi wejściowych do budynku prowadzą schody jak też podjazd dla wózków inwalidzkich. o szerokości 120 cm. Stopni jest 5 o wysokości 20 cm każdy , szerokość schodów 250 cm. Pomieszczenia Posterunku Policji w Zabrodziu znajdują się na półpiętrze na które prowadzą schody (łącznie 6 stopni o wysokości 18 cm), szerokość schodów 130 cm, brak platformy do obsługi osób niepełnosprawnych . Brak jest windy. Brak dzwonka przy drzwiach zewnętrznych informującego o przybyciu interesanta, który nie jest samodzielnie wstanie dostać się do pomieszczeń posterunku. Pomoc w wejściu możliwa jest po kontakcie telefoniczny, tel. 477046320.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń posterunku mają szerokość 90 cm. Na drzwiach znajduje się tabliczka informacyjna „Posterunek Policji w Zabrodziu„.

Po wejściu przechodzi się d o korytarza o szerokości 100cm.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie.

Na wprost od wejścia na przeciwległej ścianie do drzwi, na ścianie znajduje się dzwonek informujący o przybyciu interesanta.

Interesanci przyjmowani są w pokojach funkcjonariuszy, pokoje nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych zarówno dźwiękowych jak i w alfabecie brajla.

Policjanci nie są przeszkoleni do obsługi osób władających językiem migowym.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci przyjmowani są przez kierownika posterunku lub osobę wyznaczoną w dnach 10, 11 i 20,21 każdego miesiąca godzinach 8.00-16.00.

Na drzwiach wejściowych do posterunku znajduje się informacja o numerach kontaktowych do Posterunku Policji w Zabrodziu Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

 

Punkt Przyjęcia Interesantów (PPI) w Urzędzie Gminy Brańszczyk

Budynek w którym przyjmowani są interesanci znajduje się w m. Brańszczyk przy ul. Jana Pawła II 43.

PPI umiejscowiony jest w budynku Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku. Posiada osobne wejście od strony podwórka/parkingu. PPI znajduje się na parterze.

Budynek nie posiada oznaczenia PPI taka informacja znajduje się na drzwiach wejściowych Urzędu Gminy mieszczącym się w sąsiedztwie. Parking znajduje się pomiędzy budynkiem PPI, a budynkiem Urzędu Gminy na który wjazd jest od ul. Jana Pawła II. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Do PPI wchodzi się bezpośrednio z parkingu.

Drzwi wejściowe znajdują się na tyłach Gminnego Domu Kultury we wnęce o głębokości 120 cm. i maja szerokość 110 cm.

Po przekroczeniu drzwi wejściowych znajdujemy się w korytarzu o długości 150 cm. I szerokości 105 cm. po prawej stronie znajdują się drzwi głównej sali Gminnego Domu Kultury. Drzwi te są zamknięte w dni przyjęcia interesantów tj. w każdą środę w godz. 10:00-12:00. Następnie mamy kolejne drzwi o szerokości 110 cm. Po przekroczeniu których wchodzimy do kolejnego zbliżonego do pierwszego wymiarami korytarza gdzie po prawej stronie znajdują się drzwi do łazienki o wymiarach 185cm na 105 cm. Na wprost znajdują się drzwi do pomieszczenia gdzie są przyjmowani interesanci. Pomieszczenie to ma około 12m2 na środku stoi stół o długości 160cm./100cm. Przy którym znajduje się 6 krzeseł. Po prawej stronie drzwi znajduje się wolno stojący wieszak na ubrania, oraz szafka. Na przeciw drzwi znajduje się okno z widokiem na ul. Jana Pawła II.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku, nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome.

Punkt Przyjęcia Interesantów nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani przez dzielnicowych w każdą środę w godz. 10:00-12:00. Ponadto można omówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z dzielnicowym . Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy w Brańszczyku.

 

Punkt Przyjęcia Interesantów w Urzędzie Gminy Rząśnik

Urząd Gminy znajduje się w miejscowości Rząśnik przy ul. Jesionowej 3.

Przed parkingiem w/w urzędu od strony ulicy Jesionowej znajduje się znak informujący o przeznaczeniu w/w obiektu.

Wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej. Przed wejściem znajduje się parking utwardzony na którym wydzielone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, bez wydzielenia miejsc dla interesantów policji.

Budynek nie jest ogrodzony.

Przed wejściem znajdują się duże schody z trzema stopniami o wysokości 20 cm i długości 5 metrów , za którymi znajduje się taras. Na taras prowadzi również platforma przystosowana do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Za tarasem znajdują się drzwi wejściowe o szerokości 100 cm za którymi znajduje się tzw. wiatrołap o wymiarach 2 m na 1,5 m, następnie za wiatrołapem znajdują się kolejne drzwi o szerokości 100 cm za którymi znajduje się hol.

W wiatrołapie na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o znajdującym się w budynku punkcie przyjęć w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 11:00.

Wewnątrz budynku na parterze po lewej stronie znajduje się pokój nr 8 ,do którego jest wejście z holu , przeznaczony na punkt przyjęć.

Pokój ten znajduje się na jednej płaszczyźnie z holem i nie ma żadnych przeszkód dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku są 2 toalety dla interesantów.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla jak też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Powrót na górę strony