Aktualności

NADSZEDŁ CZAS, ABY ZROZUMIEĆ, ŻE PRZYRODA BEZ CZŁOWIEKA BĘDZIE ISTNIAŁA, ALE CZŁOWIEK BEZ PRZYRODY NIE...

Data publikacji 28.02.2022

Polska gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt. Ponadto organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Z myślą o tym, powstała Zielona Strefa, czyli miejsce w którym możesz zgłosić przestępstwo lub wykroczenie przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu.

Jeżeli posiadasz informacje o:
• nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
• oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
• przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku,
skontaktuj się z Policją poprzez:
✔   wysłanie maila na skrzynkę Zielona Strefa: zielonastrefa.kppzwolen@ra.policja.gov.pl
✔   wysłanie zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu:
- znęcanie się nad zwierzętami
- kłusownictwo
- zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych
- dzikie wysypiska śmieci
- niszczenie zieleni
- nielegalna wycinka drzew
- poruszanie się po terenach leśnych quadami
A w przypadkach gdy jesteś świadkiem popełniania przestępstwa na gorącym uczynku, kiedy występuje zagrożenie życia zwierząt, wybierz numer alarmowy 112.
Nie bądź obojętny - zareaguj!
Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem, zapobiec popełnieniu przestępstwa przy ich wykorzystaniu oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie, jest dla Policji bardzo cenna.
W Polsce obowiązują zasady wprowadzone Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem. 
Pamiętajmy, że pomaganie zwierzętom jest bezcenne i daje świadectwo naszemu człowieczeństwu...

Powrót na górę strony