Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wzw/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wzw/.

Data publikacji strony internetowej: 2016.10.12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt,że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu:

ul. Batalionów Chłopskich 14 26-700 Zwoleń

adres poczty elektronicznej: damian.pawelek@ra.policja.gov.pl

telefon 47 702 72 42

Osobą odpowiedzialną jest kom.Damian Pawełek, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP Zwoleń.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu w ktorej interesanci mogą załatwić sprawę pozostajaća we właścicwości Komendy Wojweódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu znajduje się na ul. Batalionów Chłopskich 14 w Zwoleniu Siedziba oznaczona jest nazwa ulicy oraz numerem na budynku oraz tablicą informacyjna na budynku.

Wejście na teren obiektu KPP Zwoleń jest ogółnodostepne i usytuowane od strony ul. Batalionów Chłopskich;

Do wejścia głównego prowadzą schody ( 5 stopni). Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Parking dla pojazdów interesantów jest zlokalizowany przed budynkiem KPP w Zwoleniu na ul. Batalionów Chłopskich 14

Przed budynkiem komendy, po prawej stronie wejścia na parkingu od ul. Batalionów Chłopskich wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, które oznaczone jest poziomo.

Po wejściu do budynku KPP znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego oraz dyżurka. Dyżurka znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się tablica z informacyją na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

Dyżurny nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W  jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Bezpłatna usługa tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) świadczona jest na mocy Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243),

Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie  Interesanci odbierani są z holu wejścia i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej)

Przejście z hola do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami szklanymi, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.W budynku brak jest windy. Do dalszych części obiektu na wyższe pietra prowadzą schody. Brak jest możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na piętro budynku. Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się po lewej stronie holu. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W całym budynku są oznaczenia numeracji pokoji.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Batalionów Chłopskich wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

 

Posterunek Policji w Kazanowie

Posterunek Policji w Kazanowie znajduje się w miejscowości Kazanów przy ul. Pl. Partyzantów 28.Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie. Posiada osobne wejście od strony ul. Pl. Partyzantwów 28. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze.Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony ul. Pl. Partyzantwów 28.Przed wejściem znajduje się kolejna tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do wejścia głównego prowadzą schody ( 10 stopni).Schody wyposażone są jedynie w barierkę bezpieczeństwa o wysokości 110cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Brak jest możliwości wjazdu do Posterunku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Szerokość klatki 140cm.

Parking dla pojazdów interesantów jest wzdłuż budynku Urzędu Gminy. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku.

Na drzwiach na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

W budynku nie ma windy.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez Kierownika Posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Powrót na górę strony