Aktualności

Podsumowanie międzynarodowego projektu K9 Europe

10 października 2023 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Radomskiego odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, korzystający z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Agenda wydarzenia obejmowała prezentację projektu K9 Europe, omówienie wizyt mobilnościowych w Polsce i w Islandii oraz prezentację rezultatów w postaci skryptu edukacyjnego i materiału filmowego. Projekt stworzony został z myślą o przewodnikach psów służbowych w obydwu krajach, a także osobach zaangażowanych w nadzór nad obszarem kynologii policyjnej. Celem jego jest doskonalenie umiejętności, podnoszenie kompetencji przewodników psów służbowych w zakresie metodyki szkolenia psów i wykorzystania ich w służbie oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przewodnikami psów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Islandzką Policją Narodową.

Konferencję uroczyście rozpoczęli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Jakub Gorczyński oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. inż. Waldemar Nowakowski prof. Uniwersytetu Radomskiego, którzy powitali Partnerów projektu: Hrafnhildur Johannesdóttir koordynatorkę projektów w Centrum Edukacji i Doskonalenia Zawodowego Policji oraz Steinara Gunnarssona szefa K-9 w Biurze Krajowego Komisarza Policji w Islandii oraz długoletniego instruktora tresury psów, nadkom. Rafała Ośkę oraz podkom. Piotra Mrozowskiego reprezentujących Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także zaproszonych gości: podkom. Kingę Wójcikowską Krajowego Koordynatora ds. psów służbowych w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji, przedstawicieli komend miejskich i powiatowych Policji, przewodników psów służbowych garnizonu mazowieckiego, studentów uczelni, uczniów radomskich szkół ponadpodstawowych.

Moderatorką spotkania była Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Agnieszka Guza, a prelegentami Katarzyna Stankowska z Zespołu Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu, Hrafnhildur Johannesdóttir, Steinar Gunnarsson, dr Paweł Śwital Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego oraz st. asp. Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu zaprezentowała rezultaty projektu, czyli skrypt edukacyjny, film obrazujący pracę przewodników psów w Polsce i w Islandii oraz rzeczy do tej pory zakupione w ramach projektu, tj. walizki do przechowywania zapachów narkotyków niezbędne w celu realizacji szkoleń psów tej kategorii, pełny kostium do treningu oraz rękawy szkoleniowe dla przewodników psów patrolowo-tropiących wraz z maską i pejczami, jednolite emblematy na mundur dla przewodników psów służbowych Mazowieckiej Policji, apteczki pierwszej pomocy dla psów, miski do karmienia i pojenia, termosy, a także m.in. magnesy, kolorowanki, zeszyty, pocztówki.

Po wszystkich prezentacjach nastąpił pokaz umiejętności psów służbowych, posłuszeństwa, wyszukiwania zapachu materiału wybuchowego i zapachów narkotyków, pościg i obrona przewodnika podczas zatrzymania i konwojowania osoby. Przewodnicy psów służbowych z komend miejskich i powiatowych w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie, Grójcu, Sochaczewie, Szydłowcu i Węgrowie zaprezentowali wyszkolenie swoich służbowych partnerów, czemu z nieukrywaną radością przypatrywali się studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz uczniowie radomskich szkół. Pozorantem był doświadczony przewodnik z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Działania w międzynarodowym partnerstwie umożliwiają wszystkim partnerom poznanie metodyki szkoleń psów służbowych, począwszy od ich zakupu, aż do osiągnięcia wieku senioralnego oraz pokazują, w jaki sposób jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać możliwości psa w służbie. Współpraca policyjna z Narodową Policją Islandzką oraz Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pozwoliła na wymianę doświadczeń i wiedzy w bardzo ważnym obszarze jakim jest kynologia.

Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego Programu korzysta z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

On October 10, 2023, a conference was held in the Main Hall of the University of Radom summarizing the international K9 Europe project implemented in Component III - Institutional cooperation to improve the quality and adjustment of vocational education and training (VET) and continuing education, benefiting from funding worth EUR 94,320 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under EEA funds.

The event agenda included the presentation of the K9 Europe project, discussion of mobility visits in Poland and Iceland, and presentation of the results in the form of an educational script and video material. The project was created for service dog handlers in both countries, as well as people involved in supervising the area of police cynology. Its aim is to improve the skills and competences of service dog handlers in the field of dog training methodology and their use in service, as well as to exchange experiences between dog handlers from the Regional Police Headquarter in Radom, the Police Cynology Department in Sułkowice, the Police Training Center in Legionowo and the Icelandic National Police.

The conference was officially opened by the 1st Deputy Commander of the Regional Police Headquarters in Radom colonel Jakub Gorczyński and Vice-Rector for Science and International Cooperation, Ph.D. engineer Waldemar Nowakowski prof. University of Radom, who welcomed the project Partners: Hrafnhildur Johannesdóttir, project coordinator at the Police Education and Professional Development Center, and Steinar Gunnarsson, head of K-9 at the Office of the National Police Commissioner in Iceland, and a long-time dog training instructor, captain Rafał Ośka and major Piotr Mrozowski representing the Department of Police Cynology in Sułkowice, the Police Training Center in Legionowo, as well as invited guests: 2nd lieutenant Kinga Wójcikowska, National Coordinator for Service Dogs at the Prevention Bureau of the Police Headquarters, representatives of city and district Police Headquarters, service dog handlers of the Masovian garrison, university students, and students of secondary schools in Radom.

The moderator of the meeting was the Head of the Prevention Department of the Regional Police Headquarter in Radom lieutenant-colonel Agnieszka Guza, and the speakers were Katarzyna Stankowska from Aid Funds Team Regional Police Headquarter in Radom, Hrafnhildur Johannesdóttir, Steinar Gunnarsson, PhD Paweł Śwital, deputy-dean Faculty of Law and Administration of the University of Radom and warrant officer class I Edyta Sułkowska from the Prevention Department of the Regional Police Headquarters in Radom. Head of the Prevention Department of the Regional Police Headquarter in Radom presented the results of the project, i.e. an educational script, a film illustrating the work of dog handlers in Poland and Iceland, and items purchased so far as part of the project, i.e. suitcases for storing drug odors necessary to conduct training for dogs of this category, a full training suit and training sleeves for patrol-tracking dog handlers with a mask and whips, emblems for uniforms for service dog handlers of the Masovian Police, first aid kits for dogs, feeding and watering bowls, thermoses, as well as magnets, coloring books, notebooks, postcards.

After all the presentations, there was a demonstration of the skills of service dogs, obedience, searching for the smell of explosives and drugs, chasing and defending the handler when arresting and escorting a person. Service dog handlers from city and district headquarters in Płock, Radom, Siedlce, Ciechanów, Grójec, Sochaczew, Szydłowiec and Węgrów presented the training of their service partners, which was watched with unconcealed joy by students of the Faculty of Law and Administration and students of schools in Radom. Role of a sham played an experienced handler from the City Police Headquarter in Ostrołęka.

Activities in international partnership enable all partners to learn the methodology of training service dogs and shows how to use the capabilities of a dog in service even more effectively. Cooperation Polish Police with the National Icelandic Police allowed for the exchange of experience and knowledge in a very important area, which is cynology.

The K9 Europe project implemented under Component III - Institutional cooperation for quality improvement and adaptation of vocational education and training (VET) and lifelong learning of the Programme benefits from a grant of EUR 94,320 received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA funds.

Prevention Department of the Regional Police Headquarter in Radom

Film Podsumowanie międzynarodowego projektu K9 Europe - film

Opis filmu: Podsumowanie międzynarodowego projektu K9 Europe - film

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony