KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KMP W OSTROŁĘCE

Data publikacji 22.01.2020

Szanowna Pani/Szanowy Panie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Ostrołęce:

- adres: ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka

 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce sprawuje inspektor ochrony danych:

 

podinsp. Justyna Ciepierska

- adres: ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka

- e-mail: iod.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

- tel. 47 70 415 70

 

Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.

W Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania, zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Ostrołęce.

 

Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione ma podstawie przepisów prawa.

 

Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  w sytuacjach przewidzianych prawem,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Powrót na górę strony