Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wgr/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wgr/.

Data publikacji strony internetowej: 2016.10.12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Grójcu:

ul. Brzozowa 108

adres poczty elektronicznej: prasowy.kppgrojec@ra.policja.gov.pl

telefon 47 702 62 54

Osobą odpowiedzialną jest nadkom. Agnieszka Wójcik, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Grójcu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Brzozowej 108, 05-600 Grójec. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku obok wejścia.

Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji w Grójcu możliwe jest przez jeden punkt kontroli (brama nr 1). Punkt wyposażony jest w bramę wjazdową dla samochodów służbowych oraz posiadających przepustkę.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Grójcu nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest przy ul. Brzozowej 108 w Grójcu, przed budynkiem Komendy.

Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Grójcu znajdują się 2 wydzielone miejsce parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem poziomym.

Do wejścia głównego prowadzą schody (6 stopni) od strony ul. Brzozowej 108. Przy wejściu głównym do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grójcu znajduje się podjazd umożliwiający wejście osobom z niepełnosprawnością oraz wjazd wózków inwalidzkich. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze budynku.

W budynku nie ma tablicy z informacją na temat rozmieszczenia pomieszczeń. W holu głównym po prawej stronie znajduje się Recepcja oraz stanowisko dyżurnego jednostki. Personel Recepcji oraz dyżurny jednostki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszyscy interesanci wchodzą cy do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • Danych personalnych (uzyskanych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem) ;

  • Celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej KPP;

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji lub w razie jego nieobecności dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu wchodzą do obiektu wyłącznie głównym wejściem zlokalizowanym przy ul. Brzozowej 108.

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są na parterze budynku w pomieszczeniu do tego przystosowanym. W budynku jest oznaczenie numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W jednostce Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Usługa tłumacza dostępna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu działa telefon 797 017 460, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Grójcu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji w Warce

 

Budynek Komisariatu Policji w Warce, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Polnej 4a, 05-660 Warka. Siedziba oznaczona jest informacją na elewacji budynku.

Wejście na teren Komisariatu Policji w Warce możliwe jest przez jeden punkt kontroli (korytarz znajdujący się przed stanowiskiem kierowania KP Warka).

Wjazd na plac, parking KP Warka odbywa się przez bramę wjazdową nr 1 dla pojazdów służbowych oraz pojazdów prywatnych posiadających przepustkę.

Na terenie Komisariatu Policji w Warce nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest wzdłuż ul. Polnej. Przed budynkiem Komisariatu Policji w Warce nie wydzielono miejsca parkowania dostosowanego do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Do wejścia głównego prowadzą schody (7 stopni) od strony ul. Polnej 4a w Warce.

Wejście do budynku Komisariatu Policji w Warce posiada pochylnię umożliwiającą wejście osobom z niepełnosprawnością oraz podjazd wózkiem inwalidzkim. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W korytarzu po prawej stronie znajduje się stanowisko dyżurnego jednostki. Dyżurny jednostki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu Komisariatu Policji możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszyscy interesanci wchodzący od ul. Polnej 4a do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

• Danych personalnych (uzyskanych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem) ;

• Celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej KP;

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej lub funkcjonariusza Policji, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do wyjścia z budynku KP.

W budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu działa telefon 797 017 460, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Na teren Komisariatu Policji w Warce można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Błędowie

 

Budynek Posterunku Policji w Błędowie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Nowy Rynek 13, 05-620 Błędów na pierwszym piętrze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Błędowie. Budynek dzielony jest z Urzędem Pocztowym usytuowanym na parterze oraz Biblioteką Gminną i zakładem Fryzjerskim na pierwszym piętrze. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku przy wejściu.

Przy budynku nie wydzielono parkingu oraz miejsc dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wejście na teren Posterunku Policji w Błędowie nie jest zabezpieczone punktem kontroli w postaci bramy. Nie wymagana jest przepustka.

Do wejścia głównego prowadzą schody (3 stopnie). Na I piętro prowadzą schody (23 stopnie). Wejście do budynku i na I piętro nie posiada pochylni, platformy czy widny umożliwiającej wejście osobom z niepełnosprawnością.

Budynek nie został wyposażony w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający do PP wchodzą do obiektu włącznie głównym wejściem. Wejście do obiektu PP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Kierownik posterunku pełni stały dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00.

Posterunek Policji w Błędowie nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Grójcu.

Policjanci obsługujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Nie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W jednostce Policji nie istnieje możliwość załatwienia sprawy przy pomocy tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu działa telefon 797 017 460, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Błędowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Chynowie

 

Budynek Posterunku Policji w Chynowie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Głównej 67, 05-650 Chynów na pierwszym piętrze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Chynowie. Budynek dzielony jest z Urzędem Gminy w Chynowie usytuowanym na parterze. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku przy wejściu.

Przy budynku wydzielono parking dla interesantów oraz miejsce dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wejście na teren Posterunku Policji w Chynowie nie jest zabezpieczone punktem kontroli w postaci bramy. Nie wymagana jest przepustka. Interesanci zewnętrzni zgłaszający do PP wchodzą do obiektu włącznie głównym wejściem. Wejście do obiektu PP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Do wejścia głównego prowadzą schody (9 stopni), obok znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Za wejściem do budynku znajdują się dwa korytarze, a następnie 3 pomieszczenia służbowe.

Budynek nie został wyposażony w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kierownik posterunku pełni stały dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00.

Posterunek Policji w Chynowie nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Grójcu lub Komisariatem Policji w Warce.

Policjanci obsługujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Nie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W jednostce Policji nie istnieje możliwość załatwienia sprawy przy pomocy tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu działa telefon 797 017 460, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Chynowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Mogielnicy

 

Budynek Posterunku Policji w Mogielnicy, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Mostowej 27, 05-640 Mogielnica na parterze budynku należącego do Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica. Budynek dzielony jest z pomieszczeniem usytuowanym na parterze, z którego korzystają osoby zatrudnione przez Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku przy wejściu.

Przy budynku nie wydzielono parkingu oraz miejsc dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wejście na teren Posterunku Policji w Mogielnicy nie jest zabezpieczone punktem kontroli w postaci bramy. Nie wymagana jest przepustka.

Do budynku jest jedno wejście od strony ul. Mostowej, do wejścia głównego prowadzi jeden schodek. Za drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa, z której schodami (2 stopnie) wchodzi się do pomieszczeń służbowych. Wejście nie posiada pochylni, platformy czy widny umożliwiającej wejście osobom z niepełnosprawnością.

Budynek nie został wyposażony w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający do PP wchodzą do obiektu włącznie głównym wejściem. Wejście do obiektu PP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Kierownik posterunku pełni stały dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00.

Posterunek Policji w Mogielnicy nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Grójcu.

Policjanci obsługujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Nie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W jednostce Policji nie istnieje możliwość załatwienia sprawy przy pomocy tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu działa telefon 797 017 460, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Mogielnicy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Pilicą

 

Budynek Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Warszawskiej 16, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą na parterze budynku należącego do Policji. W budynku na pierwszym piętrze znajduje się mieszkanie prywatnego najemcy. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku przy wejściu.

Przed budynkiem przy wejściu głównym wydzielono parking dla interesantów (2 miejsca), nie wydzielono miejsc dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Za budynkiem znajduje się parking wewnętrzny dla funkcjonariuszy Policji.

Wejście na teren Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą nie jest zabezpieczone punktem kontroli w postaci bramy. Nie wymagana jest przepustka.

Budynek posiada 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody (6 stopni), brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie posiada pochylni, platformy czy widny umożliwiającej wejście osobom z niepełnosprawnością. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku, jest to wyjście ewakuacyjne, bez udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie został wyposażony w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający do PP wchodzą do obiektu włącznie głównym wejściem. Wejście do obiektu PP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przy wejściu głównym do Posterunku znajduje się dzwonek przywoławczy.

Kierownik posterunku pełni stały dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00.

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Pilicą nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Grójcu.

Policjanci obsługujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Nie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W jednostce Policji nie istnieje możliwość załatwienia sprawy przy pomocy tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu działa telefon 797 017 460, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Belsku Dużym

 

W budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym pod adresem 05-622 Belsk Duży ul. Kozietulskiego 4A znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, w którym w każdą środę i piątek w godzinach 9:00-11:00 przyjmuje dzielnicowa gminy Belsk Duży sierż. Ilona Zając. Punkt Przyjęć Interesantów oznaczony jest tablicami informacyjnymi umieszczonymi przy wejściu do budynku.

Wejście na teren Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Wejście do Punktu nie posiada stopni i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z balkoników. Do Punktu wchodzi się bezpośrednio z parkingu.

Przed budynkiem wydzielono parking oraz miejsca parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Budynek jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które znajdują się w części Urzędu Gminy.

Dzielnicowa nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicową w notatniku służbowym wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje w jednostce Policji w Grójcu.

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Goszczynie

 

W budynku należącym do Urzędu Gminy w Goszczynie pod adresem 05-610 Goszczyn ul. Bądkowska 1 znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, w którym w każdy poniedziałek i środę w godzinach 9:00-11:00 przyjmuje dzielnicowy gminy Goszczyn st. sierż. Michał Kobza. Punkt Przyjęć Interesantów oznaczony jest tablicą informacyjną umieszczoną nad wejściem do budynku.

W budynku należącym do Urzędu Gminy w Goszczynie znajduje się rónież Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczynie.

Wejście do budynku oraz mieszczącego się w nim Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwe bez żadnych ograniczeń.

Przed budynkiem dostępny jest parking dla interesantów, nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku prowadzą dwa wejścia do których prowadzą schody (8 stopni), dostępna jest pochylnia – podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z balkoników.

Budynek jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzielnicowy nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicowego w notatniku służbowym wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje w jednostce Policji w Grójcu.

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Jasieńcu

 

W budynku należącym do Urzędu Gminy w Jasieńcu pod adresem 05-604 Jasieniec ul. Warecka 42 znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, w którym w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9:00-11:00 przyjmuje dzielnicowy gminy Jasieniec asp. szt. Arkadiusz Dąbrowski. Punkt Przyjęć Interesantów oznaczony jest tablicą informacyjną umieszczoną obok wejścia do budynku.

W budynku znajduje się Urząd Gminy w Jasieńcu, który posiada własne wejście.

Wejście do budynku oraz mieszczącego się w nim Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwe bez żadnych ograniczeń.

Przed budynkiem dostępny jest parking dla interesantów, z wydzielonymi miejscami parkowania dostosowanymi do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Do Punktu Przyjęć Interesantów prowadzą schody (13 stopni), dostępna jest pochylnia – podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z balkoników.

Budynek jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzielnicowy nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicowego w notatniku służbowym wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje w jednostce Policji w Grójcu.

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Pniewach

 

W budynku należącym do Urzędu Gminy w Pniewach pod adresem 05-652 Pniewy 2 znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, w którym w każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00 i czwartek w godz. 9:00-11:00 przyjmuje dzielnicowy gminy Pniewy mł. asp. Piotr Tomczak. Punkt Przyjęć Interesantów oznaczony jest tablicą informacyjną umieszczoną obok wejścia do budynku.

W budynku znajduje się Urząd Gminy w Pniewach. W budynku funkcjonuje Biblioteka Gminna w Pniewach na pierwszym piętrze oraz Punkt Obsługi Banku Sółdzielczego w Tarczynie na parterze. Wejście do budynku oraz mieszczącego się w nim Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwe bez żadnych ograniczeń.

Przed budynkiem dostępny jest parking dla interesantów, z wydzielonym miejscem dostosowanym do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku prowadzą trzy wejścia (schody prowadzące do wejścia głównego mają 15 stopni) oraz pochylnia – podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z balkoników. Punkt Przyjęć Interesantów mieści się na pierwszym piętrze budynku, na które prowadzą schody (32 stpnie).

Budynek jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzielnicowy nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicowego w notatniku służbowym wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje w jednostce Policji w Grójcu.

Powrót na górę strony